USP Uniek verkoopvoorstel 10%

NGK specifiek branchegroep reglement

REGLEMENT VAN DE METAALUNIE BRANCHEGROEP NGK
als bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten van de Metaalunie

Taak, bevoegdheid en werkwijze van de branchegroep worden - voor zover de statuten van de Metaalunie daarin niet voorzien - nader geregeld in het Algemeen Branchegroepreglement. Aanvullingen op en afwijkingen van het Algemeen Branchegroepreglement zijn opgenomen in dit Specifieke Branchegroepreglement.

Artikel 1: Naam
1. De branchegroep is genaamd Nederlands Gilde van Kunstsmeden, bij afkorting aangeduid als NGK.

Artikel 2: Afbakening doelgroep
1. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten bedrijven die zich structureel of als aparte activiteit bezighouden met het op ambachtelijke wijze ferro en non-ferro metalen vervormen door middel van algemene smeedtechnieken, waarbij gehele of gedeeltelijke inbreng bij het ontwerp een belangrijk aspect is.
Indien de aanvrager op moment van aanvraag jonger is dan 36 jaar, dan bestaat de mogelijkheid om 2 jaar lang in aanmerking te komen voor het jongerenlidmaatschap. Alleen indien de aanvrager voorheen nooit verbonden is geweest aan het NGK is dit lidmaatschap mogelijk. Het tarief is hetzelfde als voor de donateur. Rechten en plichten van het jongerenlidmaatschap komen overeen met die van het gewone lidmaatschap.

2. Als buitengewoon lid kunnen worden toegelaten:
a. Meerderjarige natuurlijke personen, personenvennootschappen of rechtspersonen die in Nederland rechtmatig een bedrijf uitoefenen, dat in overwegende mate niet kan worden beschouwd als een bedrijf genoemd in lid. 1, eerste volzin van dit artikel, maar zeer nauw met deze werkzaamheden is verbonden.
b. Bedrijven die zich structureel of als aparte activiteit bezighouden met het op ambachtelijke wijze ferro en non-ferro metalen vervormen door middel van algemene smeedtechnieken, waarbij gehele of gedeeltelijke inbreng bij het ontwerp een belangrijk aspect is, maar die echter statutair geen lid kunnen worden van de Metaalunie. Zij worden ook wel aangeduid als ‘geassocieerd lid’.

3. Als donateur kunnen worden toegelaten natuurlijke personen die een bedrijf, als bedoel in lid 1, eerste volzin, hebben uitgeoefend en dit blijvend hebben gestaakt en geen onderneming in de bedrijfstak drijven, alsmede zij, meerderjarige natuurlijke personen, die zich nauw met het smidsambacht betrokken voelen. Zij hebben het recht de branchegroepvergaderingen (met uitzondering van het huishoudelijke gedeelte) en activiteiten in verenigingsverband bij te wonen. Donateurs hebben geen stemrecht en zijn niet verkiesbaar in een bestuursfunctie.

Artikel 3: Muurbord en logo
1. In aanvulling op artikel 3, vierde lid van het Algemeen Branchegroepreglement, verstrekt de branchegroep na toelating een muurbord en een logo ‘lid van de branchegroep NGK’ in bruikleen.

Artikel 4: Bijwonen branchegroepvergaderingen
1. In afwijking van artikel 8, zesde lid van het Algemeen Branchegroepreglement, hebben buitengewone leden niet het recht om het huishoudelijk gedeelte van de ledenvergaderingen bij te wonen.

Artikel 5: Voorzitter branchegroepbestuur
1. In afwijking van artikel 5, vijfde lid, van het Algemeen Branchegroepreglement, kan alleen een persoon die tot de kring van leden behoort worden benoemd tot voorzitter van het branchegroepbestuur.

Artikel 6: Disciplinaire maatregelen
1. Het branchegroepbestuur kan disciplinaire maatregelen opleggen aan haar leden:
a. een waarschuwing (zonder publicatie);
b. een berisping (met publicatie in het branchegroeporgaan);
c. een boete tot een maximumbedrag in overeenstemming met de aard van de te bestraffen misslag en de draagkracht van betrokkene;
d. ontzetting als lid.

2. Van de onder c. en d. genoemde maatregelen kan al dan niet publicatie in het branchgroeporgaan worden gelast. De genoemde maatregelen kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar worden opgelegd.

Dit reglement is vastgesteld door de Bondsraad op 5 oktober 2015.


Naast het bovenstaande SPECIFIEKE BRANCHEGROEP REGLEMENT wordt ook het ALGEMEEN BRANCHEGROEP REGLEMENT als bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten van de Metaalunie gehanteerd.